• Holding no# 179/1, Choto Bongram, Padma Abasic, Chandrima,Rajshahi – 6207
  • +8801755774860
  • admin@bmc.edu.bd